Privacy Policy


1. Privacybeleid Robert Schreuder Antiquair

1.1 Dit beleid legt uit wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we deze gebruiken en beveiligen met betrekking tot uw rechten. 

1.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, zoals beschreven in dit privacybeleid en zoals beschreven wanneer we gegevens van u verzamelen.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd om onze website [WEBSITE] regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

1.4 Wij zullen altijd voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels GDPR) bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Verdere details over de AVG zijn te vinden op de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor de toepassing van de AVG, zijn we de “controller” van alle persoonlijke gegevens die we over u beschikken.


2. Wie zijn wij?

2.1 Robert Schreuder Antiquair kan op de volgende manieren bereikt worden:

Nieuwe Spiegelstraat 48
1017 DG Amsterdam  
Nederland

+31 (0)6 24 28 9550
info@robertschreuder.com
www.robertschreuder.com


3. Welke informatie we verzamelen en waarom

3.1 De informatie die wij verzamelen helpt ons onze dienstverlening te verbeteren, te beschermen, aan te passen en om nieuwe diensten te ontwikkelen.

3.2 De informatie die wij verzamelen gebruiken wij om ondersteuning te bieden en onze diensten efficiënter te maken. Omwille van de transparantie is het onze verantwoordelijkheid om voor u de legitieme zakelijke doeleinden voor het verzamelen van informatie te schetsen zodat u een geïnformeerd besluit kunt nemen over het gebruik van onze diensten.

3.3 In aanvulling op de andere toepassingen van de in dit beleid beschreven gebruik van persoonsgegevens, kunnen wij de volgende informatie gebruiken en verwerken:

(a) informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(b) financiële gegevens, dwz uw bank naam, rekeningnummer;

(c) informatie met betrekking tot uw aanwezigheid van, en interesse in, evenementen en kunstbeurzen;

(d) informatie die u ons verschaft door het invullen van formulieren op onze website (bijvoorbeeld de ‘contact’ knop of door u in te schrijven voor onze mailinglist) of door het met ons corresponderen via telefoon, e-mail of persoonlijk tijdens evenementen en kunstbeurzen;

(e) IP-adres, browser type en taal tijdens het gebruik van onze applicaties of website;

(f) informatie met betrekking tot uw aankoop van kunstwerken of het gebruik van onze diensten;

(g) camerabeelden die worden opgenomen in onze winkel.


4. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens

4.1 Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit buiten de EU beschikbaar maken zonder uw toestemming.

4.2 We hebben algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele veiligheid doorgevoerd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

4.3 Voor alle betalingen die wij van u online verwerken werken wij uitsluitend met een erkende betalingsverwerker.

4.4 Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval van schending van uw persoonlijke gegevens die u zou kunnen blootstellen aan ernstige risico's.


5. Wie heeft er toegang tot de informatie die u ons verstrekt?

5.1 Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of delen met derden zonder uw toestemming behalve wanneer we daartoe verplicht zijn door de wet of zoals uiteengezet in paragraaf 3.3 en in paragraaf 5.2 hieronder.

5.2 Wij verwerken gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren. We verstrekken deze gegevens ook aan derden, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een reparateur, leverancier of bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen. Het is mogelijk dat derden  samenwerken met externe partijen om een opdracht uit te kunnen voeren. Indien dit het geval is hebben deze derden contractuele afspraken met deze externe partijen ( sub-processors) die ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden.


6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

6.1 We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang het in ons belang is of zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We zullen uw persoonlijke gegevens ieder jaar beoordelen om vast te stellen of we nog recht hebben om de gegevens te verwerken. Indien blijkt dat we geen recht hebben om de gegevens te verwerken, zullen we per direct stoppen met de verwerking en de gegevens verwijderen of archiveren om te voldoen aan (toekomstige) wettelijke verplichtingen.

7. Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

(a) toegang tot uw persoonlijke gegevens;

(b) informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt;

(c) om uw persoonsgegevens te laten corrigeren;

(d) uw persoonlijke te wissen onder bepaalde omstandigheden;

(e) om de persoonlijke gegevens die we verwerken aan derden op te vragen.

7.2 Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Gelieve ons te contacteren zoals beschreven in paragraaf 2.1 van dit document. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Site by Artimin